• +48 533 367 799

Statut


STATUT STOWARZYSZENIA
ŚLĄSKIE POROZUMIENIE GOSPODARCZE
ŚLĄSK.ONLINE

(nr KRS 0000850587)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie jest Lokalną Organizacją Gospodarczą i działa pod nazwą
„Stowarzyszenie Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE” (w dalszej treści zwaną „Stowarzyszeniem”).

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 713) oraz na podstawie niniejszego Statutu, zwanego dalej „Statutem”.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą

jest miasto Wodzisław Śląski. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.


2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o

podobnym zakresie i celu działania, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 2, bądź wystąpieniu z nich decyduje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Rada Nadzorcza Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, przy czym może zatrudniać

pracowników do prowadzenia swoich spraw, może też ustalać wynagrodzenia członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub innych członków świadczących pracę, na jego rzecz. Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia oraz osoby nie będące Członkiem Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie określonym w

statucie. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

5. Nazwa i symbole Stowarzyszenia (m.in. logotyp, znaki własne, wzory odznaki, własne marki) korzystają z ochrony prawnej na mocy obowiązujących przepisów.

6. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY REALIZACJI

§ 3

Cele Stowarzyszenia wynikają z potrzeby wsparcia rozwoju gospodarczego Subregionu Zachodniego.
Mając na względzie skonkretyzowanie działań, Stowarzyszenie stawia sobie za cel, w imieniu Członków Założycieli i Członków Wspierających Założycieli, a także pozostałych członków Stowarzyszenia, realizację zadań w oparciu o zdefiniowane obszary, do których należą:

I Środowisko, jakość życia, ekologia,
II Rynek pracy, edukacja, depopulacja,
III Integracja i współpraca gospodarcza,

które stanowią osie priorytetowe Programu Rozwoju Gospodarczego w Subregionie Zachodnim.

1. Cele Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi działalność zmierzającą do wzmocnienia gospodarczego regionu oraz realizuje zadania publiczne na rzecz społeczeństwa, w szczególności mieszkańców Subregionu Zachodniego, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przedsiębiorców.

Cele statutowe Stowarzyszenia:

1.1 świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1.2 prowadzenie działań na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1.3 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;

1.4 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

1.5 prowadzenie działalności charytatywnej;

1.6 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

1.7 prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozpowszechnianie języka regionalnego;

1.8 prowadzenie działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

1.9 wsparcie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 i 138);

1.10 prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

1.11 prowadzenie działalności na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

1.12 prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

1.13 prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aby zapobiegać ich wykluczeniu;

1.14 prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

1.15 prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska, w tym działanie na rzecz ekologii;

1.16 prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

1.17 wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej miast i wsi oraz zaopatrywania miast i wsi w wodę,

1.18 prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

1.19 działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

1.20 prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów,

1.21 prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

1.22 działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

1.23 prowadzenie działalności kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

1.24 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

1.25 działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

1.26 promowanie turystyki i krajoznawstwa

1.27 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

1.28 udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

1.29 wspieranie ratownictwa i ochrony ludności;

1.30 pomaganie ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

1.31 upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

1.32 prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

1.33 promowanie i organizowanie wolontariatu;

1.34 pomaganie Polonii i Polakom za granicą;

1.35 prowadzenie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

1.36 prowadzenie działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138);

1.37 promowanie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

1.38 prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

1.39 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

1.40 prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.


Wybrane cele szczegółowe:

1. popularyzowanie, rozwijanie i wspomaganie działań zmierzających do rozwoju gospodarczego, promocja szeroko pojętej przedsiębiorczości, zasobów gospodarczych, biznesowych i innych gałęzi gospodarki, upowszechnianie wiedzy o inicjatywach związanych z rozwojem regionu,

2. pełnienie roli partnera społeczno – gospodarczego: inicjowanie i włączanie się (m.in. poprzez uczestniczenie w pracach komitetów monitorujących i innych ciał o charakterze koordynacyjnym powoływanych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ) w procesy związane z planowaniem i realizacją działań rozwojowych lokalnych i regionalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Instytucji Otoczenia Biznesu, wpływanie na realizację i monitorowanie polityk publicznych, w tym wdrażania i funkcjonowania aktów prawnych dotyczących gospodarki,

 

3. pomoc i działanie w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz atrakcyjności inwestycyjnej, wsparcie w zakresie rozwoju produktywności i innowacyjności przedsiębiorstw, wewnętrznego potencjału przedsiębiorstw, start-upów, dostępu do usług doradczych oraz wzmacniania kompetencji zarządczych, wsparcie procesów innowacyjnych oraz rozwojowych przedsiębiorstw, rozwoju infrastruktury podnoszącej konkurencyjność, atrakcyjność inwestycyjną i warunki życia w regionie, wspieranie inwestycji i projektów innowacyjnych,


4.organizowanie i wspomaganie lokalnych inicjatyw i form twórczego uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, wspieranie organizacji czasu wolnego, imprez kulturalnych i turystycznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi przyczyniająca się do podniesienia jakości życia, poczucia zakorzenienia i tożsamości kulturowej oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej,

 

5. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury

gospodarczej oraz powiązanego z nim systemu komunikacji, transportu publicznego, publicznego systemu informacyjnego, w szczególności priorytetów Strategii Rozwoju Śląska 2020 – 2030, działań na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, w tym Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, wspieranie polityki innowacyjnej, w zakresie inteligentnych specjalizacji, działania służące pogłębieniu współpracy na linii samorząd – biznes - nauka, w szczególności w zakresie monitorowania oraz zaangażowania we wspólne projekty oraz klastry,

 

6. działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczo-środowiskowego, w tym z uwzględnieniem założeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego, propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, ekologii i podnoszenia jakości życia,

 

7. działania na rzecz promocji efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz niskoemisyjnych technologii grzewczych ukierunkowane na podnoszenie świadomości środowiskowej mieszkańców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, udział w realizacji projektu Europejski Zielony Ład (plan stopniowej dekarbonizacji, m.in. ma terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego), zgodnie z wytycznymi Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej i programów podobnych,

 

8. działania wspierające innowacyjność i wykorzystanie nowoczesnych technologii w dziedzinie integracji, promocji, edukacji, środowiska, jakości życia, rozwoju gospodarczego, podnoszenie poziomu świadomości gospodarczej i kształtowanie postaw przedsiębiorczości, rozwijanie przemysłu kreatywnego oraz zwiększanie wykorzystania technik teleinformatycznych, realizacja zadań w zakresie wzmacniania cyfryzacji w sektorze MŚP– we współpracy biznesu, środowisk naukowych, samorządów, związków zawodowych, organizacji obywatelskich i świata kultury.


9. działalność naukowa, naukowo-techniczna, szkoleniowa, oświatowa, wychowawcza, w tym kształcenie i doskonalenie kadr na rzecz lokalnego rynku pracy, uczestniczenie w dualnym kształceniu (powiązanie szkolnictwa zawodowego z regionalnymi specjalizacjami i lokalnymi przedsiębiorcami) na każdym szczeblu edukacji (przedszkolnej, szkolnej, akademickiej) oraz dla dorosłych, monitorowanie zmian technologicznych, wymaganych kompetencji i potrzeb na rynku pracy w celu przekazywania wniosków i wiedzy na potrzeby edukacji, prowadzenie badań rynku gospodarczego oraz ich analiza i raportowanie,

 

10. podejmowanie inicjatyw na rzecz zwiększenia zasobów rynku pracy poprzez: wdrażanie edukacji kompetencyjnej, zintegrowanego systemu kwalifikacji, kształcenie branżowe, kształcenie ustawiczne, wsparcie procesów HR poprzez diagnozowanie, doradztwo zawodowe i personalne oraz inne działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego oraz poprawy współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami, wzmacnianie współpracy szkół i samorządów lokalnych z pracodawcami w celu kształcenia dualnego oraz lepszego ukierunkowania działań edukacyjnych i szkoleniowych na potrzeby kadrowe pracodawców, wspieranie i podejmowanie działań rozwijania przedsiębiorczości uczniów i młodzieży oraz inkubowania młodych przedsiębiorców, w tym w układach transgranicznych oraz z udziałem obcokrajowców,

 

11. podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom procesów demograficznych, podnoszenia jakości życia, promocji Subregionu Zachodniego oraz obszarów ościennych w zakresie przedsiębiorczości i zasobów gospodarczych, wzmacnianie zasobów rynku pracy oraz regionu w celu tworzenia atrakcyjnego miejsca do edukacji, rozwoju, wypoczynku, rekreacji, zamieszkania, dla obecnych i nowych mieszkańców, w tym obcokrajowców,

 

12. działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie, w tym integracji społecznej i zwiększenia dostępu oferty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie, wspieranie rozwoju usług społecznych z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi,


13. działalność w zakresie ochrony zdrowia (w tym wspieranie i propagowanie promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia) i pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób), wsparcie i tworzenie warunków do rozwoju srebrnej gospodarki oraz ekonomii społecznej zakorzenionej lokalnie,


14. działalność (inicjowanie, działanie i kreowanie) społeczna i gospodarcza zmierzająca do rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Subregionie Zachodnim, na arenie krajowej i międzynarodowej,

 

15. integracja przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz Instytucji Otoczenia Biznesu, współpraca ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz z Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz organów państwowych, mająca na celu rozwój gospodarczy, wspomaganie środowisk gospodarczych w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie tworzenia i animowania partnerstw w tym zakresie,

 

16. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej, doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z regulacjami prawnymi i normami społecznymi, zgodnie z zasadami compliance,

 

17. działanie na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR),

 

18. działalność informacyjna i doradcza w zakresie tematyki gospodarczej, w szczególności nt. oferowanego wsparciu przez Instytucje Otoczenia Biznesu, aktualnych przepisów prawnych, warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, dostępu usług rozwojowych, innowacyjnych, finansowania, rozwoju modeli biznesowych oraz poprawy otoczenia prawnego i instytucjonalnego przedsiębiorców,

 

19. promocja i wsparcie przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych Subregionu Zachodniego, w szczególności członków Stowarzyszenia, którzy uczestniczą w realizacji celów Stowarzyszenia, pomoc członkom Stowarzyszenia w zakresie nawiązywania kontaktów z partnerami biznesowymi, pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

 

20. realizacja Programu Integracji w Subregionie Zachodnim i Kraju Morawsko - Śląskim; wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w oparciu o współpracę biznesu, samorządu terytorialnego i jednostek naukowych i edukacyjnych, promowanie znaczenia przedsiębiorczości i integracji jako czynników stymulujących rozwój gospodarczy.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność gospodarczą i promocyjną, a w szczególności poprzez następujące działania:


1. powołanie i prowadzenie Biura Stowarzyszenia (zwanego dalej ,,Biurem"), oraz jego oddziałów celem administrowania, organizacji i obsługi zadań Stowarzyszenia,


2. współpracę z organami państwowymi i samorządem terytorialnym, z Instytucjami Otoczenia Biznesu, lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz podmiotami gospodarczymi, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi polegającą na udziale, organizacji lub współorganizacji konferencji, spotkań branżowych, zespołów roboczych, seminariów, konsultacji (głównie społeczno – gospodarczych), prezentacji koncepcji, szkoleń, stanowisk i raportów, w wymiarze krajowym i transgranicznym.


3. organizowanie wydarzeń o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym

zmierzające do promocji Stowarzyszenia, realizacji celów i pozyskania środków materialnych przeznaczonych na działalność statutową; inicjowanie, organizowanie i wspomaganie organizacyjno – merytoryczne szkoleń, seminariów, konferencji i kongresów o charakterze gospodarczym, edukacyjnym oraz w kluczowych dziedzinach dla rozwoju gospodarczego,


4. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez różne formy aktywności np. spotkania biznesowe, branżowe, szkolenia, konferencje, grupy tematyczne, spotkania klubowe, spotkania integracyjne, sieciowanie i networking zmierzający do budowania i wzmacniania relacji członków Stowarzyszenia i środowiska gospodarczego,


5. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, poligraficznej, portali internetowych i innych form informacyjnych i promujących przedsiębiorców, gospodarkę, działalność Stowarzyszenia; prowadzenie działalności promocyjnych w zakresie przedsiębiorczości i gospodarki w kraju i zagranicą, prowadzenie gospodarczej platformy informacyjnej,


6. organizowanie lub udział w targach, kongresach, wydarzeniach gospodarczych krajowych i zagranicznych, spotkaniach oraz szkoleniach tematycznych, branżowych, problemowych i specjalistycznych; prowadzenie innych działań sprzyjających rozwojowi i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,


7. udział w pracach zespołów, rad programowych, komisjach itp. w celu doradztwa i monitorowania opracowywanych i realizowanych strategii i planów rozwoju gospodarczego regionu, realizacji inicjatyw i projektów na rzecz mieszkańców Subregionu Zachodniego oraz osób odwiedzających region, w tym w szczególności na rzecz rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia, tj. m.in. warunków do pracy, edukacji, wypoczynku, rekreacji, zamieszkania, itp.,


8. pozyskiwanie środków finansowych z pomocowych funduszy europejskich i innych dostępnych źródeł finansowania działań statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 5

Stowarzyszenie organizuje okresowe spotkania członków zainteresowanych omówieniem problematyki wiążącej się z realizacją zadań statutowych oraz realizuje wymianę opinii i badania potrzeb za pomocą ankiet, formularzy online i innych form.

 

§ 6

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

4. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze Statutu.

5. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosownymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych, które są celami pożytku publicznego.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- Członków Zwyczajnych,
- Członków Wspierających,
- Członków Honorowych.

 

2. Z chwilą zawiązania Stowarzyszenia Członkowie Komitetu założycielskiego Stowarzyszenia, stają się Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia.


3. Członek Zwyczajny oraz Członek Honorowy, który jest osobą fizyczną, działa w Stowarzyszeniu osobiście, a osoby prawne jako Członkowie Wspierający, uczestniczą w pracach Stowarzyszenia poprzez swoich umocowanych przedstawicieli.

 

§ 8

1. Członek Zwyczajny – osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna będąca cudzoziemcem, nie posiadającym miejsca zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażająca wolę współdziałania w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską zatwierdzoną przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

2. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia

- zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia

- uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach

- wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

- uczestniczyć na preferencyjnych zasadach w szkoleniach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

- korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Stowarzyszenia,

- korzystać z wszystkich form korzyści jakie przysługują Członkom Wspierającym,

- używać nazwy i symboli Stowarzyszenia.

 

3. Do statutowych obowiązków Członka Zwyczajnego należy:

- brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

- przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia,

- postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,

- swoją postawą i działalnością przyczyniać się do rozwoju Stowarzyszenia,

- dbać o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia,

- regularnie i bez wezwań opłacać składki członkowskie, zgodnie z przyjętym Regulaminem Finansowania Stowarzyszenia lub uzgodniony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członek Wspierający –osoba fizyczna lub prawna (firmy, inne organizacje, itp.), deklarująca pomoc finansową, merytoryczną lub rzeczową w realizacji celów Stowarzyszenia. Podmiot chcący uzyskać status Członka Wspierającego winien złożyć deklarację przystąpienia, a Zarząd winien wyrazić zgodę na przystąpienie w drodze uchwały.

2. Członek Wspierający opłaca składkę członkowską lub opłatę na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z przyjętym Regulaminem Finansowania Stowarzyszenia lub w uzgodnionej wysokości przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Członek Wspierający ma prawo:

- uczestniczyć w szkoleniach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na preferencyjnych zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

- korzystać z preferencyjnych zasad promocji we wszystkich działaniach Stowarzyszenia oraz publikatorach wydawanych przez Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Zarząd,

- korzystać z doradztwa i porad w zakresie prowadzonej działalności na preferencyjnych zasadach,

- korzystać z bezpłatnej promocji wizerunkowej na zasadach określonych przez Zarząd,
- korzystać z obniżonych opłat organizowanych form integracyjnych, szkoleniowych, branżowych itp. na zasadach określonych przez Zarząd,

- otrzymywać informacje dedykowane wyłącznie członkom Stowarzyszenia, w tym informacje gospodarcze i branżowe,

- otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach branżowych oraz o projektach, w których uczestniczy lub deklaruje uczestnictwo,
- korzystać z funkcjonalności gospodarczej platformy informacyjnej w obniżonej cenie (dotyczy

modułów komercyjnych),

- korzystać z kontaktów do innych członków Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Zarząd,

- przynależeć do Klubu Biznesowego Stowarzyszenia

- brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem doradczym, opiniotwórczym, wnioskującym,

- zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, korzystając z prostego formularza zgłoszeń,

- wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia, w których brał udział.

4. Członek Wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

5. Statutowe obowiązki Członka Wspierającego:

- brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,

- przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,

- dbać o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia,

- wspierać finansowo Stowarzyszenia na zasadach określonych przez przyjętym Regulamin Finansowania Stowarzyszenia lub Zarząd Stowarzyszenia,

- upowszechniać problematykę działalności głównej i bieżącej Stowarzyszenia.

 


§ 10

1. Członek Honorowy - osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości. W szczególności może nim zostać były Członek Zwyczajny Stowarzyszenia.

2. Członek Honorowy korzysta ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i ma obowiązek dbać o jego dobre imię.

3. Decyzję o nadaniu godności Członka Honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i jest nadawane na wniosek Członka Zwyczajnego lub Członka Wspierającego.

4. Członek Honorowy jest zwolniony ze składki członkowskiej.

5. Członek Honorowy ma prawo:

- uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

- zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia do władz Stowarzyszenia,

- wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, w których brał udział,

- uczestniczyć w szkoleniach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

- korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Stowarzyszenia,

- używać nazwy i symboli Stowarzyszenia.

6. Do statutowych obowiązków Członka Honorowego należy aktywne popieranie działalności statutowej Stowarzyszenia.

 

§ 11

1. O przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, po zatwierdzeniu kandydatury przesz Zarząd, przez przyjęcie kandydatury bezwzględną większością głosów w drodze uchwały.
1.1 Kandydat na Członka Zwyczajnego powinien posiadać rekomendację Członka Wspierającego lub Członka Zwyczajnego. Przy czym w składzie osobowym Członków Zwyczajnych może występować co najwyżej 3 osoby rekomendowane przez jednego Członka Wspierającego lub Członka Zwyczajnego.

1.2 Od odmowy przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych zainteresowanemu nie przysługuje odwołanie.


2. Ilość Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia ograniczona jest do 20.

 

3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

- rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie do Zarządu,

- śmierci członka,
- wykluczenia członka,

co jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.

3.1 W przypadku śmierci członka lub złożenia rezygnacji skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.

3.2 W przypadku złożenia rezygnacji przez Członka Zwyczajnego uczestniczącego w Stowarzyszeniu poprzez rekomendację Członka Wspierającego, Członek Wspierający może rekomendować inną osobę na Członka Zwyczajnego na zasadzie „wymiany” składu osobowego. Decyzja jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przez przyjęcie kandydatury bezwzględną większością głosów w drodze uchwały.

3.3 W przypadku złożenia rezygnacji przez Członka Zwyczajnego termin skreślenia z listy Członków Zwyczajnych przypada na koniec miesiąca, w którym podjęta została uchwała Zarządu o skreśleniu Członka Zwyczajnego.

3.4 Złożenie rezygnacji przez Członka Zwyczajnego nie zwalnia z obowiązku regulowania składek do dnia skreślenia z listy Członków.

3.5 W okresie do dnia skreślenia, Członek ma obowiązki i prawa jak określono w statucie w odniesieniu do Członka o ile Zarząd Stowarzyszenia nie zdecyduje inaczej.

3.6 Skreślenie Członka jest równoznaczne z wyłączeniem Członka ze składu organów Stowarzyszenia.

3.7 Wykluczenia Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej Stowarzyszenia, Członka Zwyczajnego lub Członka Wspierający (poprzez jednoczesne złożenie cofnięcia rekomendacji dla Członka Zwyczajnego) w następujących przypadkach:

- prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z Statutem Stowarzyszenia,

- popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatami składek za okres przekraczający 6 miesięcy i pomimo pisemnego wezwania do zapłaty dalsze ich nieuregulowanie.
- naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia
- nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
- braku aktywności w pracach na rzecz Stowarzyszenia,
- naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
- niewywiązywanie się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.

3.8 Wniosek o wykluczenie Członka Zwyczajnego powinien być złożony do Zarządu, który ma obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. W przypadku wpływu wniosku o wykluczenie Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu członkostwa Członka Zwyczajnego do czasu obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Od uchwał władz Stowarzyszenia w przedmiocie utraty członkostwa Członkowi Zwyczajnemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o skreśleniu do Członka Wspierającego Stowarzyszenia, który wydał mu rekomendację. Po uzyskaniu opinii od Członka Wspierającego Walne Zgromadzenie podejmuje ponownie uchwałę, która jest w tej sprawie ostateczna.
5. W przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej lub innych opłat obowiązkowych powyżej 60 dni, członek Zwyczajny traci prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w §8, a ponadto Zarząd może podjąć decyzję w trybie uchwały o zawieszeniu jego członkostwa w Stowarzyszeniu.

5.1. Od uchwał Zarządu w przedmiocie zawieszenia członkostwa Członkowi Zwyczajnemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w przedmiocie zawieszenia. Uchwała Rady Nadzorczej Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§12

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia (dalej również jako Walne Zgromadzenie);

2. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia (dalej również jako Rada lub Rada Nadzorcza);

3. Zarząd Stowarzyszenia (dalej również jako Zarząd).

§ 13

1. Członkowie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia oraz członkowie Zarządu są powoływani na wspólną 4 letnią kadencję. Po upływie kadencji członkowie organów pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych władz, co powinno nastąpić nie później niż 60 dni od zakończenia kadencji.

2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ostatni pełny rok kalendarzowy kadencji Zarządu Stowarzyszenia i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za czwarty pełny rok obrotowy kadencji Zarządu Stowarzyszenia.

3. Kadencja Rady Nadzorczej Stowarzyszenia rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ostatni pełny rok kalendarzowy kadencji Rady Nadzorczej Stowarzyszenia i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za czwarty pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.

4. W razie gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu każdego organu w każdej kadencji, przy czym kandydat musi posiadać rekomendację Rady Nadzorczej.

 

§ 14

1. Wybór Władz Stowarzyszenia odbywa się przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

2. Nieudzielenie absolutorium Zarządowi lub Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia jest równoznaczne z wnioskiem o ich odwołanie. W związku z powyższym dotychczasowa Rada Nadzorcza Stowarzyszenia zobowiązana jest do zwołania w ciągu 1 miesiąca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w celu wyboru Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.

Rozdział V
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 15

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie nie później niż do czterech miesięcy po upływie każdego roku bilansowego.

2.1 Zarząd Stowarzyszenia powiadamia o pierwszym i drugim terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie, miejscu i porządku obrad wszystkich Członków Stowarzyszenia, w tym członków Wspierających i Honorowych, drogą elektroniczną na 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2.2 W przypadku deklaracji wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia dużej ilości Członków Wspierających, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o ograniczeniu możliwości lub uczestnictwie biernym Członków Wspierających, np. transmisji online lub przekazania nagrania obrad, które będą udostępnione Członkom Wspierającym po obradach w terminie do 21 dni. Informację o takiej formie dostępu do treści obrad przekazuje zainteresowanym na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Rada Nadzorcza Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub 1/3 liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia zawierający proponowany przedmiot obrad.

4. W przypadku zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza Stowarzyszenia powiadamia Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia za pomocą wiadomości e-mail, na 14 dni przed planowanym posiedzeniem. Jeżeli w ciągu 4 dni od wysłania zawiadomienia nie nadejdzie potwierdzenie doręczenia zawiadomienia, zostanie ono wysłane ponownie w siódmym dniu od pierwszego powiadomienia i uznane jako skutecznie doręczone.

4.1 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, może zmienić sposób powiadamiania o Zgromadzeniach, na podstawie podjętej uchwały.
5. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest ważne przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, o ile termin ten podany został w zawiadomieniu oraz obecny jest Zarząd i Rada Nadzorcza Stowarzyszenia w składzie pozwalającym na podejmowanie uchwał.

5.1. W przypadku nieobecności Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia w składzie pozwalającym na podejmowanie uchwał Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbywające się w drugim terminie może obradować, jednak tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonymi w zawiadomieniu o jego zwołaniu oraz przy obecności przynajmniej Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.

6. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Wspierający, Członkowie Honorowi i zaproszeni goście.
6.1 W przypadku Członków Wspierających będących Organizacjami lub podmiotami prawnymi, w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby umocowane prawnie do ich reprezentacji.

7. Każdemu Członkowi Zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
7.1 Członek Zwyczajny nie posiada prawa głosu podczas posiedzeń organów stowarzyszenia w przypadku nieopłaconych składek członkowskich powyżej 60 dni od daty wymagalności lub korzysta z prawa do „składki obniżonej”.

 

§ 16

 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia należy:

- uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

- uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia,
- uchwalanie zasad obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
- uchwalanie zasad członkostwa Stowarzyszenia,

- wybór członków Zarządu lub dokonywanie zmian w jego składzie,

- wybór i odwołanie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia lub dokonywanie zmian w jej składzie,
- uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Stowarzyszenia i jego zmian,

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Stowarzyszenia oraz Zarządu, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

- podejmowanie decyzji o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia lub wykluczeniu Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia,

- nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,

- podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania lub podziału jego majątku,
- podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym (z wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych, które mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym na wniosek obecnego Członka Zwyczajnego z prawem wyborczym), bezwzględną większością głosów.

Rozdział VI

RADA NADZORCZA STOWARZYSZENIA

§ 17

1. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia wybierana jest spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, składa się z trzech lub więcej członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Limitem górnym ilości członków Rady Nadzorczej jest różnica ilości Członków Zwyczajnych i liczby członków Zarządu. O liczebności Rady Nadzorczej każdorazowo decyduje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.

3. Przewodniczący oraz Członkowie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia powoływani są przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej Stowarzyszenia należy:

- kontrola działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo- finansowej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. W tym przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania przez członków Stowarzyszenia składek członkowskich,

- współpraca z Zarządem w zakresie opiniowania pracy bieżącej i pomocy w pracach Zarządu, konsultacji w zakresie podejmowanych decyzji, zwłaszcza na wniosek Zarządu,

- konsultacja i opiniowanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności, wniosku o udzielenie absolutorium oraz opinii w zakresie:
- tematów konsultowanych z Zarządem
- głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
- zadań podejmowanych przez Zarząd,
- nowych kierunków działalności dla Stowarzyszenia,

- określanie członkom Zarządu warunków świadczenia pracy, w tym wynagrodzenia, w umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, podpisywanie umów w tym zakresie,

- przyjęcie Regulaminu Pracy Zarządu i jego zmian,

- przyjęcie Regulaminu Finansowania Stowarzyszenia zawierającego zasady opłacania składek i opłat członków Stowarzyszenia i innych zasad finansowania Stowarzyszenia, opracowanego przez Zarząd,

- uchwalenie zasad przyjmowania nowych i skreślanie oraz wykluczanie Członków Wspierających Stowarzyszenia, opracowanego przez Zarząd,

- rozpatrywania skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Stowarzyszenia,

- rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu, a także przygotowanie projektu uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi (na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członów Stowarzyszenia),

- zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków; z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub 1/3 liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia zawierający proponowany przedmiot obrad,

- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,

- wyrażanie każdorazowo zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo 10 000,- zł brutto (dziesięć tysięcy złotych).

- wyrażanie zgody Zarządowi na zaciąganie pożyczek lub kredytów bez względu na ich wysokość,

- wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określenie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości,

 

 

5. Decyzje Rady Nadzorczej Stowarzyszenia są podejmowane w drodze uchwały, zapadającej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej uprawnionej do głosowania. W przypadku, gdy w głosowaniu nad podjęciem uchwały ilość głosów za jak i przeciw jest równa, decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Członkowie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

7. Członkowie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej Stowarzyszenia, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej Stowarzyszenia. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej Stowarzyszenia. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków zdalnego porozumiewania się. Uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą Stowarzyszenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków zdalnego porozumiewania się jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

8. Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Rady Nadzorczej Stowarzyszenia określa Regulamin Rady Nadzorczej Stowarzyszenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

9. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia, przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

10. Członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia nie może być członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

11. Członek Rady Nadzorczej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Rozdział VII
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 18

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie, kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Radą Nadzorczą Stowarzyszenia i Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie zawiera umowy, udziela pełnomocnictw, składa oświadczenia woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub Prezesa samodzielnie.

§ 19

1. Zarząd liczy od 1 - 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

2. Członkami Zarządu mogą być osoby będące lub nie będące Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, składa się z Prezesa i Członków Zarządu.

4. Jeśli członek Zarządu ma być pracownikiem, do jego zatrudnienia i określenia warunków świadczenia pracy, w tym wynagrodzenia, upoważniona jest Rada Nadzorcza Stowarzyszenia.

 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
5.1 Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
5.2 Zarząd może wprowadzić elektroniczne formy wymiany informacji oraz zwoływania posiedzeń lub tryb podejmowania decyzji, zgodnie z Regulamin Pracy Zarządu.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy Zarządzie dwuosobowym do powzięcia uchwał konieczna jest obecność obu członków Zarządu. W przypadku Zarządu trzyosobowego do powzięcia uchwał konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. W wypadku, gdy w głosowaniu nad podjęciem uchwały Zarządu ilość głosów za jak i przeciw jest równa, decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.

7. Szczegółowy zakres, zasady, tryb postępowania oraz zasady zwoływania posiedzeń Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą Stowarzyszenia.

8. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.

9. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:

 1. tworzyć biura;

 2. zatrudniać pracowników;

 3. angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.

10. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyśle z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

- kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- zawieranie porozumień o współpracy i partnerstwie z innymi podmiotami i organizacjami (w tym z organami administracji samorządowej i rządowej) w sprawach dotyczących działalności statutowej,
- organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
- powoływanie stałych i doraźnych zespołów, komisji, rad programowych, grup eksperckich, klubów biznesowych oraz tworzenie w ramach majątku Stowarzyszenia funduszy dla określonych zadań,
- przygotowywanie projektów rocznych planów działalności i finansowych Stowarzyszenia i przedłożenie Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia do zatwierdzenia,
- przygotowywanie projektów krótkoterminowych planów działalności i finansowych Stowarzyszenia o ile nie zawierały się w planach rocznych i przedłożenie Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia do wiadomości,
- ustalanie Regulaminu Finansowania Stowarzyszenia zawierającego zasady opłacania składek i opłat członków Stowarzyszenia i innych zasad finansowania Stowarzyszenia,
- określanie zasad korzystania z katalogu korzyści (np. uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach, wydarzeniach) przez Członków Zwyczajnych, Członków Wspierających, Członków Honorowych i Partnerów Stowarzyszenia.
- zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
- składanie Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia sprawozdań finansowych i sprawozdań ze swojej działalności po zakończeniu roku bilansowego,
- opracowanie budżetu i sporządzanie bilansu,
- rozpatrywania wniosków i podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia lub zawieszenia członków,
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia, wykonywanie czynności z zakresu Prawa Pracy,

- zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,

- wnioskowani do Rady Nadzorczej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,

- przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i rozpatrywanie wniosków Rady Nadzorczej Stowarzyszenia,

Rozdział VIII
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA

§ 21

1. Majątek stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich;

 2. darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej;

 3. dochodów z nieruchomości i ruchomości;

 4. dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów;

 5. dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów;

 6. dochodów z kapitału;

 7. dochodów z działalności gospodarczej;

 8. środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  1.1 Szczegółowe zasady finansowania, określa Regulamin Finansowania Stowarzyszenia opracowany przez Zarząd Stowarzyszenia.

1.2. Wysokość składek członkowskich oraz sposób ich poboru jest określana przez Zarząd stowarzyszenia, w drodze uchwały po akceptacji Rady Nadzorczej.


2. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

b) inne prawa majątkowe,

c) środki pieniężne.

3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód, będzie przeznaczony na jego cele statutowe.

4. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym stowarzyszenia lub w gotówce w kasie stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalność ta obejmuje w szczególności:

 

PKD główne:

94.11.Z. – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

Podklasa ta obejmuje: - działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są rozwojem i dobrą koniunkturą pewnych grup przemysłu i handlu, włączając rolnictwo, lub wzrostem gospodarczym i ogólnym pewnych regionów, jak również podziałem politycznym bez względu na branżę, - działalność federacji i stowarzyszeń, - działalność izb handlowych, zrzeszeń kupieckich i podobnych organizacji, - działalność informacyjną, reprezentowanie interesów członków organizacji przed instytucjami rządowymi, w stosunkach międzyludzkich (public relations), przy negocjacjach biznesowych i przed organizacjami pracodawców.

 

PKD przeważające:

94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

63.12.Z. - Działalność portali internetowych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

63.91.Z. – Działalność agencji informacyjnych

73.12 B. - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C. - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

78.10.Z. – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 

 

Wykaz pozostałych PKD:

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

58.11.Z - Wydawanie książek

58.13.Z. - Wydawanie gazet

58.14.Z. - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z.- Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych

60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z. - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.1- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.99.Z. - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

69.10.Z - Działalność prawnicza

69.20.Z. - Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

72.19.Z. - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z. - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12. A. - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w rado i telewizji

73.12.D. - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.20.Z - Działalność fotograficzna,

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

77.40.Z. - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługa biura.

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

85.59.A - Nauka języków obcych,

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych

 

 

 

5.1 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.

6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

§ 22

1. Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.

Rozdział IX
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 23

Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.

§ 24

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, przy spełnieniu zapisów § 15.

2. Likwidatorami jest Zarząd Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podlegają zgłoszeniu Sądowi prowadzącemu rejestr Stowarzyszenia celem dokonania stosownych wpisów.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 713).

§ 25

Statut niniejszy został uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 22.01.2020 roku