• +48 533 367 799

Nasze cele

Cele Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE wynikają z potrzeby wsparcia rozwoju gospodarczego
Subregionu Zachodniego. ŚPG stawia sobie za cel, w imieniu Członków Założycieli i Członków Wspierających, a także
Partnerów, realizację zadań w oparciu o zdefiniowane obszary:

I Środowisko, jakość życia, ekologia,
II Rynek pracy, edukacja, depopulacja,
III Integracja i współpraca gospodarcza,


które stanowią osie priorytetowe Programu Rozwoju Gospodarczego w Subregionie Zachodnim.
ŚPG prowadzi działalność zmierzającą do wzmocnienia gospodarczego regionu oraz realizuje zadania na rzecz społeczeństwa,
w szczególności mieszkańców Subregionu Zachodniego, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
przedsiębiorców.


- popularyzowanie, rozwijanie i wspomaganie działań zmierzających do rozwoju gospodarczego, promocja szeroko pojętej
przedsiębiorczości, zasobów gospodarczych, biznesowych i innych gałęzi gospodarki, upowszechnianie wiedzy o inicjatywach
związanych z rozwojem regionu,

- pełnienie roli partnera społeczno – gospodarczego: inicjowanie i włączanie się (m.in. poprzez uczestniczenie w pracach
komitetów monitorujących i innych ciał o charakterze koordynacyjnym powoływanych na szczeblu krajowym, regionalnym i
lokalnym ) w procesy związane z planowaniem i realizacją działań rozwojowych lokalnych i regionalnych Jednostek
Samorządu Terytorialnego oraz Instytucji Otoczenia Biznesu, wpływanie na realizację i monitorowanie polityk publicznych, w
tym wdrażania i funkcjonowania aktów prawnych dotyczących gospodarki,

- działalność (inicjowanie, działanie i kreowanie) społeczna i gospodarcza zmierzająca do rozwoju przedsiębiorstw i
przedsiębiorczości w Subregionie Zachodnim, na arenie krajowej i międzynarodowej,

 

Cele w rozbiciu na priorytety:

I Środowisko, jakość życia, ekologia


- działania na rzecz promocji efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz niskoemisyjnych technologii
grzewczych ukierunkowane na podnoszenie świadomości środowiskowej mieszkańców Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego, udział w realizacji projektu Europejski Zielony Ład (plan stopniowej dekarbonizacji, m.in. ma
terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego), zgodnie z wytycznymi Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej i
programów podobnych,

- działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczo-środowiskowego, w tym z uwzględnieniem założeń Gospodarki
Obiegu Zamkniętego, propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, ekologii i
podnoszenia jakości życia,

- inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury
gospodarczej oraz powiązanego z nim systemu komunikacji, transportu publicznego, publicznego systemu informacyjnego, w
szczególności priorytetów Strategii Rozwoju Śląska 2020 – 2030, działań na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, w tym Programu
Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Śląskiego, wspieranie polityki innowacyjnej, w zakresie inteligentnych specjalizacji, działania służące pogłębieniu współpracy
na linii samorząd – biznes - nauka, w szczególności w zakresie monitorowania oraz zaangażowania we wspólne projekty oraz
klastry,

- promowanie turystyki i krajoznawstwa

 

II Rynek pracy, edukacja, depopulacja


- podejmowanie inicjatyw na rzecz zwiększenia zasobów rynku pracy poprzez:
wdrażanie edukacji kompetencyjnej, zintegrowanego systemu kwalifikacji, kształcenie branżowe, kształcenie ustawiczne,
wsparcie procesów HR poprzez diagnozowanie, doradztwo zawodowe i personalne oraz inne działania na rzecz rozwoju
kapitału ludzkiego i społecznego,
działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego oraz poprawy współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami,
wzmacnianie współpracy szkół i samorządów lokalnych z pracodawcami w celu kształcenia dualnego oraz lepszego
ukierunkowania działań edukacyjnych i szkoleniowych na potrzeby kadrowe pracodawców, wspieranie i podejmowanie
działań rozwijania przedsiębiorczości uczniów i młodzieży oraz inkubowania młodych przedsiębiorców,

- podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom procesów demograficznych, podnoszenia jakości
życia, promocji Subregionu Zachodniego oraz obszarów ościennych w zakresie przedsiębiorczości i zasobów gospodarczych,
wzmacnianie zasobów rynku pracy oraz regionu w celu tworzenia atrakcyjnego miejsca do edukacji, rozwoju, wypoczynku,
rekreacji, zamieszkania, dla obecnych i nowych mieszkańców, w tym obcokrajowców,

- pomoc i działanie w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz atrakcyjności inwestycyjnej, wsparcie
w zakresie rozwoju produktywności i innowacyjności przedsiębiorstw, wewnętrznego potencjału przedsiębiorstw, start-upów,
dostępu do usług doradczych oraz wzmacniania kompetencji zarządczych, wsparcie procesów innowacyjnych oraz
rozwojowych przedsiębiorstw, rozwoju infrastruktury podnoszącej konkurencyjność, atrakcyjność inwestycyjną i warunki
życia w regionie, wspieranie inwestycji i projektów innowacyjnych,
- prowadzenie działalności na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;

III Integracja i współpraca gospodarcza


- integracja przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz
Instytucji Otoczenia Biznesu, współpraca ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
oraz z Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz organów państwowych, mająca na celu rozwój gospodarczy, wspomaganie
środowisk gospodarczych w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie tworzenia i animowania
partnerstw w tym zakresie,

- działanie na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR),

- promocja i wsparcie przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych Subregionu Zachodniego, w szczególności członków
Stowarzyszenia, którzy uczestniczą w realizacji celów Stowarzyszenia, pomoc członkom Stowarzyszenia w zakresie
nawiązywania kontaktów z partnerami biznesowymi, pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i
prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

- realizacja Programu Integracji w Subregionie Zachodnim i Kraju Morawsko - Śląskim; wspieranie rozwoju gospodarczego i
przedsiębiorczości w oparciu o współpracę biznesu, samorządu terytorialnego i jednostek naukowych i edukacyjnych,
promowanie znaczenia przedsiębiorczości i integracji jako czynników stymulujących rozwój gospodarczy.

- pełnienie roli partnera społeczno – gospodarczego: inicjowanie i włączanie się (m.in. poprzez uczestniczenie w pracach
komitetów monitorujących i innych ciał o charakterze koordynacyjnym powoływanych na szczeblu krajowym, regionalnym i

lokalnym ) w procesy związane z planowaniem i realizacją działań rozwojowych lokalnych i regionalnych Jednostek
Samorządu Terytorialnego oraz Instytucji Otoczenia Biznesu, wpływanie na realizację i monitorowanie polityk publicznych, w
tym wdrażania i funkcjonowania aktów prawnych dotyczących gospodarki,

- działania wspierające innowacyjność i wykorzystanie nowoczesnych technologii w dziedzinie integracji, promocji, edukacji,
środowiska, jakości życia, rozwoju gospodarczego, podnoszenie poziomu świadomości gospodarczej i kształtowanie postaw
przedsiębiorczości, rozwijanie przemysłu kreatywnego oraz zwiększanie wykorzystania technik teleinformatycznych,
realizacja zadań w zakresie wzmacniania cyfryzacji w sektorze MŚP– we współpracy biznesu, środowisk naukowych,
samorządów, związków zawodowych, organizacji obywatelskich i świata kultury.

- prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w tym zrzeszających podmioty gospodarcze.